Sa lalwa ki an 1995 ti entrodwi Unemployment Relief Scheme (URS) pour asiste bann endividi dan nou sosyete ki ti lo welfer e bann ki pa ti pe kapab pran en lanplwa kontinyel akoz zot sitiasyon ek defi sosyal, in aprezan aboli.

Sa i vin la ki en mazorite manm Lasanble Nasyonal in vote pour donn zot sipor gouvernman pour aboli sa lalwa ki ti kre URS.

Sete Minis responsab pour Lanplwa ek Zafer Sosyal, Madanm Patricia Francourt, ki ti prezant sa prozedlwa pour demann sa labolisyon avek Lasanble dan son sesyon yer bomaten.

Dan son prezantasyon lo sa prozedlwa, Minis Francourt ti fer resorti ki depi an 2008 pandan progranm makroekonomik, URS ti ganny vwar konman pa soutenab e gouvernman ti deside pour gradyelman ferm sa progranm anmezir ki bann partisipan lo la ti konplet zot peryod letan 6 a 12 mwan plasman dan bann diferan lorganizasyon.

An Novanm 2017 gouvernman ti reentrodwir URS pour fer provizyon pour asiste bann dimoun ki ti pe ganny difikilte pour ganny en lanplwa aplentan e ti ankor pe depan lo welfer.

“URS ti permet sa bann endividi parey ansyen prizonnyen, bann ki ti pe swiv tretman pour adiksyon, bann ki ti pe viv avek en dezabilite e bann ki ti san en lanplwa pour bokou letan pour permet zot osi zwenn marse lanplwa e fer en kontribisyon dan lekonomi pei. Reentrodiksyon URS ti pour promouvwar prensip en responsabilite partaze kot olye ki dimoun i kontinyen depan lo welfer zot ti ganny loportinite pour travay e ganny serten formasyon lo teren baze lo zot kondisyon sosyal e fizik,» Minis Francourt ti eksplike.

Me an Zilyet lannen pase, avek sitiasyon Covid-19, URS ti agrandi enpe pour osi kapab asiste bann dimoun ki ti’n perdi zot lanplwa. En total 8860 endividi ti anrezistre lo URS depi Desanm 2018 ziska Fevriye 2021. E pandan ki en endividi ti lo sa progranm, ti son responsabilite pour li rod en lanplwa formel e bann ki ti ganny difikilte ti ganny lasistans departman lanplwa.

Minis Francourt ti eksplike ki dan sa group ki ti’n anrezistre, 2440 ti ganny plase dan diferan landrwa travay akoz zot konpetans ti an demann.

Me an Fevriye sa lannen, avek nesesite pour reform lekonomi pei anvi pandemi Covid-19, progranm URS ti terminen.

“Rezon pour en tel desizyon se ki avek sitiasyon ekonomik ki pei ti pe pas atraver, sa progranm pa ti finansyelman soutenab e sa allowance 7056 roupi ki sa bann partisipan ti pe gannyen zot pa ti pe pey ni taks e ni pansyon ki fer zot pa ti pe kontribye nanryen pour zot retret,” Minis Francourt ti eksplike.

I ti fer resorti ki an preparasyon pour ferm URS, departman lanplwa ti osi entansifye zefor pour ed sa bann dimoun ki ti lo sa progranm pour ganny en lanplwa e anplis ki sa gouvernman in met lezot stratezi anplas pour asiste sa bann dimoun. Sa ti enkli ouver en nouvo lofis kot Oceangate House kot bann ki ti napa en lanplwa ti ganny ankouraze pour anrezistre pour en nouvo plas travay. Sa kanpanny ki ti ganny bokou piblisite ti deroul pandan mwan Mars antye.

Minis i dir ki dan sa 1095 dimoun ki ti anrezistre pandan sa peryod selman 399 ki ti bann ansyen travayer anba URS.

Avek lasistans minister finans, Minis Francourt i dir Minister Lanplwa ti ganny bidze ekstra pour anploy plis travayer pour asiste sa bann dimoun ki ti pe rod en lanplwa ki ti’n ogmante.

Minis in osi fer remarke ki stratezi pli signifikan se lagrandisman progranm devlopman konpetans pour anmenn li ziska laz 60-an pour permet bann dimoun ki ti lo URS e ki pe rod en lanplwa e osi bann ki’n perdi zot travay kapab fer bann formasyon pour donn zot nouvo konpetans. Sa progranm pour devlop konpetans ti lanse an Zilyet sa lannen e i pe ofer formasyon dan plizyer sekter sirtou bann kot i annan plis demann.

Departman Lanplwa lo son kote in ofer 13 diferan formasyon dan bann sekter parey tourism, swen domestik, sekirite, administrasyon parmi lezot e 63 parmi 125 dimoun ki ti’n anrezistre pour swiv sa bann formasyon in konplet avek sikse.

Depi Mars ziska le 15 Oktob 2021 in annan 2214 dimoun ki’n anrezistre pe rod en lanplwa e ladan 1008 in fini ganny en nouvo dyob e reste 925 ki Minister Lanplwa i ankor pe asiste.

Minis Francourt i dir ki sa legzersis lanrezistreman in tre efektiv akoz in fasilit plasman sa bann dimoun baze lo zot konpetans e loportinite lanplwa ki pibliye.

Minis i dir ki depi Zanvye ziska le 15 Oktob 2021, departman lanplwa in rikord 4527 plas travay e sa i montre ki loportinite lanplwa i annan dan pei e in lans lapel pour bann dimoun ki pa pe travay pour reste angaze dan zot demars pour rod en travay e pour pran bann pozisyon ki annan e montre zot langazman pour reste e devlop en karyer dan domenn ki an demann.

“Fodre zot vin rezilyan e determinen pour asir zot lavenir e lavenir zot zanfan. Minister pou kontinyen fer tou pour gard nivo mank lanplwa pli ba posib e sa i en sitiasyon ki minister in kapab mentenir avek sikse sorti 2.3% an Desanm 2019 pour ariv 4.8 par milye lannen 2020 e desann 3.3% lafen lannen pase,” minis ti eksplike.

Deba lo sa prozedlwa ti entans e menm si tou bann manm ti agree ki sa linisyativ letan ti ganny etabli ti avek bon lentansyon me ki apre bokou labi in antre e serten manm ti fer resorti ki menm si zot dakor ki URS i aboli pour permet bann dimoun rod en lanplwa avek en lapey pli rezonnab ki ava permet zot fer zot kontribisyon parey tou travayer e viv dan dignite, bokou zot ti admet ki sitiasyon lo teren i diferan e ranpli avek difikilte pour bokou dimoun dan zot kominote.

Zot in demande ki gouvernman atraver bann lazans konsernen i revwar sa bann ka pour asire ki bann dimoun ki dan bann sitiasyon difisil zot arive kapab ganny en lanplwa ki ava zwenn zot bann bezwen spesifik.

Serten manm ti fer resorti ki dan sa peryod kriz ekonomik gouvernman nepli kapab soutenir en tel progranm e dimoun i bezwen pran zot responsabilite e rod en travay formel ki a permet zot devlope e epanouir.

Me serten lezot manm ti ensiste ki sa moman pa apropriye pour ferm sa progranm vi difikilte ki bokou fanmir pe pas atraver. Zot dir gouvernman ti’n devret plito rod fason pour revwar URS e amelyor li olye aboli li net ki fer ki bokou dimoun in ganny afekte e ankor pe marse pour rod en lanplwa.

 

Marie-Anne Lepathy