Mar 31, 2020 693times

Press Conference by PS Baker Employment Department on Covid-19

PRESS CONFERENCE BY PS BAKER, EMPLOYMENT DEPARTMENT

30.03.2020

ICCS Room 2

Regilasyon lo Lanplwa (Coronavirus Konze Spesyal)(Mezir Tanporer), 2020

 

Entrodiksyon

Bonzour tou dimoun prezan.  Mon remesye zot pou vin asiste sa konferans de pres.

 

Mon tya kontan an premye lye anonse ki ozordi Minis Myriam Telemaque, Minis pou Lanplwa, imigrasyon ek leta sivil, in sinny Employment (Special Leave) (Temporary Measures) Regulations, 2020, oubyen regilsayon Lanplwa (Coronavirus Konze spesyal) (Mezir Tanporer), 2020.

 

Sa regilayson pou ganny pibliye da Gazette Ofisyel ozordi e alor i pou pran lefe ozordi.

Parey monn anonse opravan sa regilasyon pou permet travayer pran konze pandan sa pandemik :

 

 1. Sa Regilasyon alor i fer provizyon pour serten travayer ganny konsidere pou pran konze spesyal depi le 16 Mars 2020. Sa i:

 

 • En paran ki annan en zanfan anba 15an ki ti pe al daycare, kot childminder, lakres et lekol, e ki sa daycare, letablisman childminding, lakres oubye lekol  in fermen pou rezon sa pandemik.

 

 • Bann travayer kin ganny met an izolasyon ou karanten kot zot oubyen dan en fasilite isolasyon ou karanten par lord Komisyoner Lasante Piblik akoz zot in antre dan pei sorti en pei o risk, oubyen zot in rantre an kontak avek en dimoun ki i sispekte in ganny enfekte avek coronaviris oubyen en dimoun kin ganny enfekte e pe ganny trete pou coronaviris.

 

 • Bann travayer ki zot lakonpannyen in fermen an antye ou parsyelman e ki zot in deman zot travayer pou reste se zot

 

 • Bann manman ki travay e ki zot konze maternite in fini apre le 16 mars e ki napa landwa pou met zot zanfan akoz childminding e day care in

 

 1. Sa Konze I pou aplik pou travayer ki anploye lo en baz kontinyel, pour en letan fiks (fixed term) e lo en kontra ki pa a plentan (part-time).

 

 1. I osi aplik pour travayer etranze isi Sesel me selman pa pou bann ki a  aletranze swa lo zot konze anyel oubyen pou lezot rezon enkli inabilite pou repran zot travay isi akoz napa vol ant sesel ek zot pei.

 

Prezan mon pou eksplik an detay ki manyer sa Regilasyon i aplikab pour sa bann kategori:

 

Pour premye kategori

 

Bann travayer ki kalifye i manman, papa, ou okenn lezot dimoun ki annan en zanfan anba laz 15an dan son responsabilite, tel ki boper oubyen belmer, me dan tou lenstans fodre ki sa zanfan pe reste avek sa travayer, savedir anba menm twa.

 

Fodre note, en paran ki annan plis ki en zanfan anba laz 15 an, i ganny konsidere ki i pe pran konze pour tou sa bann zanfan an menm tan.

 

Si sa travayer ti’n fer laplikasyon pou konze anyel, ou lo en baz konpasyonel dan peryod 16 mars 2020 ek ozordi (Ki pou dat piblikasyonki sa Regilasyon) , sa konze spesyal pou ranplas sa konze anyel a partir le 16 Mars, savedir napa okenn zour ki pou ganny tire dan zot konze anyel ni dan zot konze lo en baz konpasyonel a partir le 16 mars.

 

I tre enportan pou fer resorti ki si tou le de paran i kalifye, zis en paran ki kapab pran sa konze (savedir sa 2 paran pa pou kapab pran sa konze an menm tan).

 

Alor nou sizere ki ler toule paran i kalifye pou ganny konze spesyal zot deside lekel antre zot de ki pou deman konze spesyal.  Sa en ki zot in deside, a fer deman ek son anplwayer pou koze spesyal.

 

Si zot anvi pran konze tou le de, sa de paran pou bezwen diskite antre zot e alor enn antre sa de paran pou bezwen deman e pran son konze anyel amwen ki labsens sa lot paran i permet pa son anplwayer akoz loperayson son bizness in aret fonksyon an entye ou an parti.

 

Fo Deklasyon

Si okenn travayer i fer fo deklarasyon pou ganny sa konze, sa anplwayer pou annan drwa pran aksyon disipliner kont sa travayer.

 

Laplikasyon

 

I enportan pou mwan fer resorti ki pou en travayer ganny sa konze spesyal, sa travayer pou bezwen deman konze spesyal.

 

Sa anplawayer a deside ki manyer i pou process sa deman.  Nou konsey tou anplwayer pou process sa laplikasyon o pli vit ki posib.

 

Plitar mwan koz plis an detay an relasyon avek laplikasyon ki bann travayer a fer pou konze spesyal.

 

Rapel

Si anplwayer i refiz aplikasyon konze spesyal en travayer, sa travayer i annan drwa pour fer rapel kot Minis responsab pour Lanplwa

 

Sa konze Spesyal pou fini letan ki Minis Lanplwa i anonse.  Lanons Minis pou pran ankont sitiasyon sa deklarasyon irzans lasante piblik ki aktyelman an fors e desizyon pou permet bann lenstitisyon skoler /lakres/day care/ child minding reouver e fonksyonnen.

 

Sevis esansyel

Sa lalwa pa pou aplik pou servis esansyel e pou home carer.

Servis esansyel i enkli:

 • Servis elektrisite ek delo
 • Servis “sewage”
 • Servis por eke erport enkli laviasyon sivil, immigrasyon, la dwan, servis treter (skychef) e cargo
 1. ;
  • Servis tenny dife e sovtaz
  • Servis telekominikasyon enkli par telephone, kab, internet
  • labank e servis finansyel
  • magazen e servis ki vann e distribye manze e delo an gro ou an detay
  • servis prodiksyon bann prodwi esansyel
  • servis transportasyon piblik, enkli transportasyon domestik dan lezer e lo lanmer
  • Servis netwayaz e kolekte salte
  • Servis distribisyon, stokaz e lavant karbiran e gas
  • Servis sekirite
  • Servis dezas
  • Servis lapos
  • Servis meterolozi;
  • Trezorye Gouvernman
  • Ladministrasyon distrik
  • Servis lasante ki enkli farmasi piblik e prive
  • Servis medya

Me selman si I annan nesisite pou redwir loperasyon ki vedir pa bezwen tou travayer pou travay an menm tan sa pa anpes en anplwayer dan sa servis esansyel pou permet travayer pran konze spesyal e organiz louvraz an akor avek bann travayer avek bi pou les zot loperasyon kontinyen fonksyonen e osi permet paran sirvey zot zanfan.

 

Nou pe ankouraze ki I annan en diskisyon e responsabilite partaze dan sa tel sitiasyon disifil ki nou pe fer fas avek.

 

Alor dan ka kot tou le de paran en zanfan i travay dan servis esansyel oubyen koman en home carer, nou tya sizere ki sa de anplwayer a koz antre zot pour fer sir ki o mwen enn ant le de paran i ganny konze spesyal en a son tour pou en serten peryod determinen pandan sa letan ki lakres, daycare e lekol i fermen.

 

Pou fasilit sa, sa regilasyon I prevwar ki dan en tel ka en anplawayer pa dwatet refiz en travayer konze spesyal dan sirkonstans ki pa rezonab.

 

Alor ler en travayer dan servis esansyel oubyen en homecarer I deman konze spesyal, sa anplwayer I dwatet pran an kont ban fe enportan an relastyon avek sa travayer oubyen son zanfan.

 

Bann fe spesyal se par ekzamp ki:-

 

           (i)    sa travayer I e paran tousel;

           (ii)   sa travayer I en paran en zanfan oubyen en konzwen ou menazer paran en zanfan e son konzwen ou menazer I anploye dan en servis esansyel oubyen koman e home carer;

           (iii)  lefe ki menazer oubyen konzwen sa travayer oubyen lot paran sa zanfan pa dan oken pozisyon pou okip sa zanfan pandan sa peryod pou rezon dezabilite, I pe swiv tretman dan en lopital oubyen dan lakour oubyen I pa dan sesel.

 

Sa regilasyon in pran an kont kategoritravayer ki zot anployer in aret loperasyon zot servis oubyen biznes an antye oubyen parsyelman

 

Sa nann travayer ki zot lorganizasyon in ganny afekte par sa irzans lasante piblik e ban lord kin ganny fer ziska prezan  depi le 16 Mars, e zot anplwayer in permet zot reste dan lakour, sa peryod ki sa bann travayer in absante dan travay pa pou ganny tire lo zot konze konpasyonel oubyen anyel. Sa I akoz I pa fot person e nou pa kapab penaliz en travayer dan sa sirkontans.

 

Avek sa regilasyon, zot anplayer avar annan twa swa:-

 

            1)   permet zot reste se zot e tret sa koman en konze spesyal;

            2)   permet zot reste sezot e sa ki kapab travay depi kot zot, zot a travay depi kot zot; oubyen

            3)   permet zot pran zot konze anyel pandan sa letan.  Si zot ekzers zot dwa pou pran konze anyel, zot pou lo konze e zot pa pou pe travay.

 

Si en aplwayer i permit en travayer pou reste se li e travay depi kot li oubyen non, sa travayer pou a tou moman a dispozisyon son anplwayer e alor son anplawyer i a kapab a nenport moman deman li pou retourn travay.

 

Si en travayer I refize retourn travay parey ki in ganny demande, sa anplwayer a kapab pran aksyon displiner kont sa travayer enkli  retir sa peryod ki i refize vin travay lo zot konze anyel.

 

Sa i osi aplik pour bann lorganizasyon servis esansyel kin fermen parsyelman.

 

Form Laplikasyon

Pou annan enform form laplikasyon ki nou pou met lo nou website apartir ozordi ki bann travayer a kapab aksedan e anplwayer a kapab sirkil avek zot bann travayer pou zot ranpli pou asire ki tou rikord I ganny garde byen sirtou pou bann paran kin fini pran konze.

 

Anplwayer sa travayer ki’n fer laplikasyon konze Spesyal i annan drwa demann anplwayer sa lot paran oubyen menazer ou konawen sa lot paran lenformasyon neseser pour verifye ki son travayer i vreman kalifye pou anpes oken labi kot tou lede paran in pran konze an menm tan.  Alor sa mezir avar anpes en tel sitiasyon.

Mersi

 

Anka zot bezwen plis klarifikasyon mwan avek ban lezot zofisye lanplwa prezan avar adres oken klarifikasyon e repon oken zot kestyon.